top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

GL - บัญชี

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อโมดูลอื่นๆ เพื่อรับค่าตัวเลขทางด้านบัญชี และสามารถที่จะทำเรื่องรายรับ-รายจ่ายได้โดยตรงจากตัว GL และทำในส่วนของรายงานเช่น กำไร-ขาดทุน รายงานงบดุลต่างๆ

 • ข้อมูลบัญชี

  • ผังบัญชี

  • กำหนดผังบัญชีที่ใช้เชื่อมต่อ

  • สร้างรหัสรายรับ

  • สร้างรหัสรายจ่าย

 • ข้อมูลการเงิน

  • ข้อมูลสมุดเช็ค

  • ข้อมูลบัตรเครดิต

  • บัญชีธนาคารของกิจการ

  • รหัสธนาคาร

  • ประเภทบัญชีของธนาคาร

  • ประเภทบัตรเครดิต

wht301062-6.png
 • จัดการข้อมูลทั่วไป

  • เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ทางด้านบัญชี

  • ลงรายจ่าย

  • ลงรายรับ

  • ทำการชำระเงิน รายรับ/รายจ่าย

  • ชำระตามใบวางบิล

  • ยืนยันการชำระเงินผ่านเช็ค/บัตรเครดิต/โองเงิน

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บรับปรุงยอดยกประจำปี

  • ปิดบัญชี สื้นเดือน/สิ้นปี

 • รายงาน

  • การเคลื่อนไหวของบัญชี

  • รายงานทดลอง

  • รายงานภาษีขาย

  • รายงานภาษีซื้อ

  • ภาษีซื้อ-ภาษีซื้อ

  • บริหารจัดการภาษีซื้อ

 • Others

  • ยกเลิกการทำชำระเงิน รายรับ/รายจ่าย

  • ยกเลิกการชำระเงินตามใบวางบิล

  • ยกเลิกการวางบิล

  • ยกเลิกการที่ได้ยืนยัน

  • แก้ไขรายรับรายจ่าย

  • ยืนยันรายรับายจ่าย

  • ทำการคำนวณข้อมูลบัญชีใหม่

bottom of page