top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

AP - เจ้าหนี้

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ เช่นตรวจสอบว่ามีหนี้ที่ค้างชำระเท่าไร การทำการชำระเงินขอเจ้าหนี้ การวางบิล การรับชำระเงิน การผ่านเช็คหรือบัตรเครดิตที่ชำระให้เจ้าหนี้และรายงานเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้อง

 • จัดการข้อมูลพื้นฐาน

  • จัดการข้อมูลประเภทเจ้าหนี้

  • จัดการข้อมูลเจ้าหนี้

 • จัดการข้อมูลทั่วไป

  • ชำระตามใบกำกับ

  • ชำระเงินตามใบวางบิล

  • วางบิล

  • ยืนยันผ่านเช็ค/บัตร

 • รายงาน

  • รายงานการชำระเงิรประจำวัน

  • การออกใบวางบิล

  • ใบวางบิลที่ถึงกำหนดจ่าย

  • บัญชีแยกประเภทตามเจ้าหนี้

  • ยอดคงค้างตามเจ้าหนี้

  • ยอดค้างชำระตามวันที่

 • อื่นๆ

  • ยกเลิก/แก้ไขรายการ

bottom of page