top of page

BI-Business Intelligence

วัตถุประสงค์ของ BI จะเป็นส่วนที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้ในลักษณะของข้อมูลที่จำเป็นแบบ Real Time เช่น ข้อมูลของยอดขาย ณ เวลานี้ ยอดกำไรที่เกิดจากยอดขาย หรือ ยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในการตัดสินใจ ณ เวลานั้นๆ 

ขั้นตอนการเรียกใช้ BI

1.กดเรียกใช้งาน BI จากไอคอน 

bi-1.jpg
bi1.png

2.ในช่วงแรก BI แบ่งข้อมูลที่เราต้องการจะดูออกเป็น 3 ส่วน

  1. ข้อมูลทั่วไป

  2. ข้อมูลสินค้า

  3. ข้อมูลหมวดสินค้า

1.ในส่วนของข้อมูลทั่วไป​ จะขออธิบายตามหมายเลข

bi-2.jpg

หมายเลข 1

เวลาBI เริ่มต้น จะเอาวันที่ปัจจุบันและดึงข้อมูลการซื้อ-ขายของวันนั้นๆออกมา และจะทำการ Refresh ข้อมูลทุกๆ 5 วินที หรือตามเวลาที่เราได้กำหนดตามข้อ 3 เราสามารถเปลี่ยนวันที่เพื่อที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้

 

หมายเลข 2

ในกรณีที่เราไปวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่ปัจจุบัน หากต้องการกลับมาวันที่ปัจจุบันก็ให้กดปุ่ม Refresh หรือหากต้องการดูข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องการจะรอตามเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้

หมายเลข 3

กำหนดเวลาที่เราต้องการให้ Refresh ข้อมูล

หมายเลข 4

จะแสดงข้อมูลยอดซื้อ-ขายของทั้งเดือนที่เราอยู่ เราสามารถเลือกกดวันที่ๆเราสนใจ และข้อมูลหน้าจอก็จะปรับเป็นวันนั้นๆ

หมายเลข 5-6

จะแสดงข้อมูลยอดขายของวันที่ๆเราอยู่ และแสดงแยกตามเงินสด บัตรเครดิต เช็ค เงินโอน และเครดิตเป็นต้น

ส่วนหมายเลข 6 จะแสดงข้อมูลยอดการได้รับชำระเงิน และแสดงแยกตามเงินสด บัตรเครดิต เช็ค เงินโอน เป็นต้น

หมายเลข 7-8

จะแสดงข้อมูลข้อมูลในภาพรวมการเงินของวันนั้น  ส่วนหมายเลข 8 จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกของวันนั้น เช่น วันนั้นตรงกับวันจันทร์ และค่าฉลี่ยของวันจันทร์เป็นอย่างไร ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่ายอดขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

หมายเลข 9

จะแสดงยอดซื้อ-ขาย ทั้งเดือน และค่าภาษีซื้อ และภาษีขายด้วย

หมายเลข 10

ค่าเฉลี่ยการขาย ค่าเฉลี่ยกำไร ค่าเฉลี่ยยอดซื้อ ต่อเดือน และยอดหลังให้ตามระยะเวลา

หมายเลข 11

ข้อมูลลูกหนี้และข้อมูลเจ้าหนี้ ในภาพรวม

2.ในส่วนของข้อมูลสินค้า

- กราฟด้านบนจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ขายดี 10 อันดับ และด้านขวามือเป็นข้อมูลของสินค้านั้นๆ และมีสัดส่วนกี่ % ของยอดขาย และมี สัดส่วน % ของกำไร

- กราฟด้านล่างจะแสดงสินค้าที่ทำกำไรได้สูงสุก 10 อันดับ และด้านขวามือจะแสดงสัดส่วนของ % หรือกำไรในภาพรวม

*** สามารถกด MOUSE ขึ้น-ลง หรือกดที่ปุ่มเดือน เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้ระยะเวลา 12 เดือน

b2.png

3.ในส่วนของกลุ่มสินค้า

- กราฟด้านบนจะแสดงข้อมูลของกลุ่มสินค้าขายดี 10 อันดับ และด้านขวามือเป็นข้อมูลของกลุ่มสินค้านั้นๆ และมีสัดส่วนกี่ % ของยอดขาย และมี สัดส่วน % ของกำไร

- กราฟด้านล่างจะแสดงข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่ทำกำไรได้สูงสุด 10 อันดับ และด้านขวามือจะแสดงสัดส่วนของ % หรือกำไรในภาพรวม

 

*** สามารถกด MOUSE ขึ้น-ลง หรือกดที่ปุ่มเดือน เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้ระยะเวลา 12 เดือน

bottom of page