top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การสร้างผังบัญชี

 

ผังบัญชีจะถูกกำหนดมากับตัวโปรแกรม เช่นบัญชีเงินสด บัญชีภาษีและบัญชีอื่นๆ แต่เราสามารถที่จะสร้างเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้งาน เช่นเราต้องการมีบัญชีที่จะใช้ในการลงเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านน้ำมัน โดยมีขั้นตอนการทำานดังนี้

 

1.ไปที่จัดการข้อมูลพื้นฐาน แล้วเลือกผังบัญชี

หรือกดที่ไอคอน

2.สามารถที่จะขยายหมวดบัญชีที่ต้องการ หรือกดที่ +เพื่อขยายออกทั้งหมด

3.ขยายออกทั้งหมด

 4.เมื่อต้องการผังบัญชีย่อยก็สามารถเลือกกดที่บัญชีตัวแม่ก่อน(ผังบัญชีตัว Main) เช่นต้องการสร้างผังบัญชีย่อยค่าน้ำมันรถที่จะให้อยู่ภายใต้ 50235ค่าใช้จ่ายรถ ตามภาพ

5.เลือก 50235 ค่าใช้จ่ายรถแล้วกดเพิ่ม ทำการสร้างรหัสย่อยที่จะใช้ในการลงบัญชี กำหนดรายละเอียดและหากบัญชีนั้นเพิ่มและมีผลกระทบทำให้บัญชีอื่นลดลง เช่นในที่นี้บัญชีเงินสดลดลง เราก็จำเป็นที่จะต้องระบุหมายเลขบัญชีเงินสดที่ได้รับผลกระทบ แล้วกดบันทึก

6.ก็จะได้บัญชีย่อยที่ได้สร้างขึ้นมา

bottom of page