top of page
Ice-Texture

รูปแบบการใช้งานโปรแกรม Qacc

โปรแกรม Qacc เริ่มต้นจะมี License ในการใช้งานให้ 5 License หรือ 5 เครื่องพร้อมๆกัน ดังนั้นรูปแบบการใช้งานที่เป็นไปได้เมื่อท่านได้ทำการจัดซื้อตัวโปรแกรม Qacc

1.Stand-Alone ใช้งานเครื่องเดียว

2.Network  

ใช้งานผ่านระบบ LANในสำนักงานเดียวกันได้พร้อมกัน 5 เครื่อง ในกรณีที่ต้องการใช้งานมากกว่าที่กำหนดมา ท่านสามารถที่จะทำการซื้อ License ได้เพิ่มเติมขั้น 

.

3.การใช้งานผ่านเน็ต

การใช้งานผ่านเน็ต ท่านสามารถทำได้หลายวิธี โดย Qacc สนับสนุนการทำงานในทุกระบบ เช่น

3.1 การทำ Remote Desktop เหมือนเราอยู่ที่สำนักงานที่เครื่อง Server อยู่ แต่ทำงานผ่านระบบเน็ต

3.2 การทำ VPN เพื่อเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เชื่อมต่อผ่านเน็ต

3.3 การใช้โปรแกรม Qacc ผ่านระบบ Cloud ในที่นี้ Qacc ก็สามารถทำงานได้ผ่านบริการ Cloud

.

bottom of page