top of page

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ในส่วนนี้เราสามารถทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบ ภ.ง.ด 53 หรือ ภ.ง.ด 3 ออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรมได้ทำการออกแบบให้สามารถทำการแก้ไข-ลบ ในกรณีที่เราได้ลงเอกสารผิดและมีในส่วนรายงานที่จะสามารถดูได้
ตัวอย่างใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พิมพ์ออกมา


ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

ท่านสามารถที่จะดูผ่านตัวอย่างทางวีดีโอหรือเริ่มตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การใช้งาน

1 ไปที่จัดการข้อมูลทั่วไปในโปรแกรม GL แล้วเรียกเมนู ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1 ป้อนรหัสหรือเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการ *** ในข้อมูลเจ้าหนี้จะต้องกำหนดหมายเลขผู้เสียภาษีด้วย

2 ในกรณีที่ไม่เคยมีข้อมูลเจ้าหนี้ สามารถที่จะกดปุ่ม + เพื่อทำการสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ได้

3 เลือกรายการที่จะทำการหัก (ประเภทเงินได้) ระบบจะรู้เปอร์เซ็นต์ที่จะทำการหักตามที่ได้กำหนดเอาไว้

4 ระบุยอดจำนวนเงินที่จะใช้หักแล้วกด Enter

5 จะใช้กำหนดรายการที่จะใช้หัก (ประเภทเงินได้) ขึ้นมาใหม่

6 ทำหน้าที่จัดเก็บและพิมพ์ใบภาษี หัก ณที่จ่าย ภ.ง.ด 53 หรือ ภ.ง.ด 3 ตามที่ได้เลือก


การพิมพ์


เมื่อได้ทำการจัดเก็บแล้วระบบจะให้เราพิมพ์ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปกติจะพิมพ์เอกสารออกมา 3 ชุด โดยชุดที่ 2 และ 3 จะเป็นตัวสำเนา

*** ในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนจำนวนชุดที่เราต้องการได้

*** ในกรณีต้องการแค่แสดงออกหน้าจอสามารถกดที่ แสดงออกจอภาพในกรณีที่กดปุ่ม 5 กำหนดรายการที่จะใช้หัก (ประเภทเงินได้)

สามารถที่จะทำการเพิ่ม-แก้ไข-ลบออกได้ และกดแว่นขยายเพื่อขอเลือกรายการที่มีอยู่การแก้ไขหรือลบเอกสาร

1ในกรณีที่ทำผิดให้ไปที่แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2 การแก้ไข-ลบ และพิมพ์เอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

1 ทำการ double-click บนรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อทำการแก้ไข(ในกรณีที่ได้ทำผิด)

2 เลือกรายการแล้วสามารถขอพิมพ์ใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ได้

3 ทำการลบใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ในกรณีที่ได้ทำผิด)

4.การดูรายงาน


รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1.กดที่เมนูรายงาน ในส่วนของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.2 เลือกจากวันที่ ถึง วันที่เพื่อแสดงรายงาน ตัวอย่างรายงาน

Comments


bottom of page