top of page

ขั้นตอนการทำงาน

GL - บัญชี

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อโมดูลอื่นๆ เพื่อรับค่าตัวเลขทางด้านบัญชี และสามารถที่จะทำเรื่องรายรับ-รายจ่ายได้โดยตรงจากตัว GL และทำในส่วนของรายงานเช่น กำไร-ขาดทุน รายงานงบดุลต่างๆ

ในส่วนของเมนูข้อมูลบัญชี

bottom of page