top of page

การบริหารภาษีซื้อ

ในบางครั้งเรามีเหตุที่ไม่สามารถที่จะยื่นใบกำกับภาษีซื้อบางฉบับได้ เนื่องจากเอกสารมาสายหรือปัญหาอื่นๆใดๆก็ตาม โดยทั่วไปเราจะทำการยื่นเอกสารนั้นๆในเดือนถัดไปในกรณีที่มีปัญหา ตัว Qacc สามารถให้เราบริหารในส่วนของเรื่องภาษีซื้อ โดยทั่วไปจะใช้คำว่าโยกไปเดือนถัดไป หรือไปเดือนอื่น


1. ในส่วน GL เราสามารถที่จะขอดูรายงาน ภาษีซื้อ, ภาษีขาย และ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ให้ไปที่ส่วนรายงานของ GL ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี


2. ในส่วนเมนู บริการจัดการภาษีซื้อ เราสามารถที่จะทำการย้ายใบซื้อไปเดือนที่เราต้องการ เพื่อทำการจัดเก็บและพิมพ์ใบรายงานภาษีซื้อได้ถูกต้อง เมื่อเขา้มาสู่การบริการจัดการภาษีซื้อ

  1. พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามที่ได้ปรับ

  2. แสดงข้อมูลบิลนั้นๆออกที่หน้าจอหรือเครื่องพิมพ์

  3. ทำการแก้ไขเดือน หรือปรับเปลี่ยนเดือนของใบภาษีซื้อตัวนั้น

  4. ทำการจัดเก็บที่ได้ทำการแก้ไขใบภาษีซื้อ ตรงนี้ให้สังเกตุ Record ที่เราได้ทำการเปลี่ยนจะเป็นสีแดงก่อนทำการจัดเก็บ และหากเราเข้าไปในเดือนอื่นๆ แล้วตรง Column เดือน/ปี เป็นสีเขียวจะแสดงว่า Record ตัวนั้นได้ถูกโยกมาจากเดือนอื่น


3. ตัวอย่างรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย


4. ตัวอย่างภาษีซื้อ-ภาษีขาย



Opmerkingen


bottom of page