top of page

การพิมพ์เช็ค

Updated: Mar 14, 2022

ท่านสามารถเลือกรายการชำระเงินแล้วสั่งพิมพ์เช็คได้ในส่วนของเจ้าหนี้ (AP) และบัญชี (GL) ลองดูขั้นตอนการทำงาน

1. ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยกำหนดหรือทดลองการพิมพ์เช็ค ท่านจะต้องสร้างรูปแบบการพิมพ์เช็คให้กับโปรแกรมก่อน โดย - ไปที่โมดูล GL เพื่อกำหนดสมุดเช็คและสร้างรูปแบบการพิมพ์- ทำการสร้างข้อมูลเช็คแล้วทำการบันทึกก่อน หลังจากนั้นทำการแก้ไขเช็คที่ได้สร้างจึงจะสามารถทำการออกแบบเช็คได้ กดปุ่มเพิ่ม (3) แล้วสร้างหมายเลขเช็ค (1) เลือกรหัสธนาคารแล้วทำการจัดเก็บ

- เลือกรหัสธนาคารที่ได้สร้างเอาไว้แล้วกดปุ่มแก้ไข หลังจากนั้นกดที่ปุ่มออกแบบเช็ค (2)


2. ทำการปรับตำแหน่งของข้อมูลที่จะพิมพ์บนเช็คแล้วทดลองพิมพ์บนกระดาษ A4 ธรรมดา นำตัวอย่างการพิมพ์ไปเทียบกับตัวเช็ค ในกรณีไม่ตรงก็เราทำการปรับตำแหน่งของข้อมูลจนเป็นที่พอใจก็ให้ทำการจัดเก็บ


  1. ให้เราปรับขนาดความกว้างและสูงของตัวเช็ค

  2. เลือกขนาดของตัวอักษรที่ต้องใช้ในการพิมพ์ตัวเช็ค

  3. ในกรณีต้องการการขีดคร่อมบนตัวเช็ค ก็จะเป็นการเขียนคำว่า A/c PAYEE ONLY

  4. กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างบนข้อความที่ต้องการจะย้าย ดึงข้อความไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้วปล่อย

3. ไปที่โมดูลเจ้าหนี้ (AP) กดที่ปุ่มชำระเงินตามเอกสาร


  1. เลือกชื่อบริษัทระบุเลขที่เอกสารแล้วเลือกการชำระแบบเช็ค

  2. ระบุจำนวนเงินที่จะทำชำระ

  3. กดปุ่มทำการบันทึกระบบจะไปหน้าให้ระบุข้อมูลเช็คพร้อมทั้งการสั่งพิมพ์เช็คตามภาพ

​4. เมื่อกดปุ่มบันทึกเราจะได้หน้าให้ระบุข้อมูลเช็คและปุ่มพิมพ์เช็ค


  1. ทำการป้อนข้อมูลเช่นหมายเลขเช็ค ลงวันที่และเลือกสมุดเช็คที่ต้องการจะพิมพ์

  2. กดที่ปุ่มพิมพ์เช็คโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอออกมา เมื่อทำการตรวจสอบดีแล้วเราก็ขอกดพิมพ์เช็คออกมา

Comentarios


bottom of page