top of page

การเข้าใช้งานแบบอัตโนมัติ

Qacc version ใหม่อนุญาติให้ผู้ใช้งานที่ใช้เครื่องนั้นประจำ สามารถที่จะให้ระบบ Login ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องถาม Username และ Password


1.การตั้งค่าให้ทำงานแบบอัตโนมัติ


*** กดที่ "ให้ Log เข้าใช้งานแบบอัตโนมัติ" เพื่อให้ระบบจำค่า Username และ Password ก่อนทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ


2.ในกรณีต้องการเลิกการเข้าใช้งานแบบอัตโนมัติจะต้องทำการ Logout โดยการกดที่ปุ่ม Logout
Comments


bottom of page