top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การแก้ไขรายการซื้อ

 

สามารถที่จะทำการแก้ไขรายการซื้อหรือบิลซื้อได้ ในกรณีที่เราได้รับสิทธิที่สามารถเข้าแก้ไขได้ ให้ไปที่

 

1.ให้ไปที่เมนูอื่นๆ แล้วเลือกเมนูย่อยแก้ไขรายการบันทึก

2.จะแสดงรายการซื้อของเดือนนั้นๆออกมาก่อน เราสามารถที่จะทำการค้นหาตามวันที่ หรือตามรหัสเจ้าหนี้ก็ได้ เมื่อได้บิลที่ต้องการเราก็กด Double-Click เพื่อเข้าไปทำการแก้ไขบิลนั้นๆ

3.เมื่อแสดงบิลออกมา...ขั้นตอนในที่นี้จะเหมือนกับการทำการซื้อสินค้าเข้า ให้ดูในเรื่องการซื้อสินค้า

4.ปุ่มยกเลิกในหน้าแก้ไข จะใช้ในกรณีที่เราป็นผู้ควบคุมและเราไม่ต้องการทำการแก้ไข เราสามารถเลือกที่จะยกเลิกบิล โดยบิลที่ถูกยกเลิกจะไปอยู่ที่ถาดของบิลที่ยังไม่ได้ยืนยัน โดยปกติบิลจะถูกยืนยันอัตโนมัติ บิลที่ยังไม่ได้ยืนยันผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้ หลังจากทำการจัดเก็บบิลก็จะถูกยืนยันอัตโนมัติ

 5.เมื่อยกเลิกไปแล้ว รายการจะหายไปและไปอยู่ที่ส่วนของยืนยันใบสั่งซื้อ ในที่นี้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะ Click เพื่อเข้าทำการแก้ไขได้ หรือลบรายการออกไปได้ ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูภายใต้หัวข้อ ยืนยันใบสั่งซื้อ

bottom of page