top of page

การคิดค่าคอมมิชชั่น

ขั้นตอนการคิดค่าคอมมิชชั่นในการขายโดยปกติจะต้องใช้เวลามากในการคำนวณ โดยส่วนมากจะเริ่มจากการพิมพ์รายงานการขายของพนักงานแต่ละท่านออกมาก แล้วมาทำการคำนวณจากภายนอก ระยะเวลาอาจจะใช้ตั้งแต่ 1-15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนการขายและจำนวนพนักงานขาย

จะดีไหมหาก ? เราสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นในการขายโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วินาทีและมีความถูกต้องแม่นยำตามเงื่อนไข โดยที่ไม่ต้องไปกังวลการกดเครื่องคิดเลขที่ผิดๆถูกๆ
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page